Các nhóm làm việc

 1. VAMM Secretary – Ban Thư ký VAMM
  Ms. Bui Kim Hue
  Title: GA Department Manager
  Tel: 0912.179.188
  E-mail: huebk@yamaha-motor.com.vn
 2. Legal advisory -Ban tư vấn pháp lý
  Bizlink Company – Mr. Do Trong Hai
  Title: Managing Partner
  Tel: 0913.529.626
  Email: hai.do@bizlink.vn
 3. Technical Committee – Ban kỹ thuật
  Mr. Dao Viet Cuong
  Title: MCR Department Manager
  Tel: 0912.433.246
  E-mail: prd_dv_cuong2@honda.com.vn
 4. PR – Ban quan hệ truyền thông
  Mr. Trinh Mai Lam
  Title: Digital Marketing Department Manager
  Tel: 0946.306.464
  E-mail: lamtm@yamaha-motor.com.vn
 5. Motor Show: Ban tổ chức triển lãm
  Mr. Nguyen Huynh Xuan Thanh
  Title: 2W Sales Manager
  Tel: 0909.897.139
  E-mail: thanhnhx@vietnamsuzuki.com.vn
 6. Recycle Committee – Ban thu hồi xử lý thải bỏ
  Mr. Chau Chanh Phap
  Tel: 0903.630.286
  Email:  ccphap@sym.com.tw
 7. Traffic Safety – Ban An toàn giao thông
  Ms. Dinh Thi Minh Ngoc
  Title: Safety Promotion Division Manager
  Tel: 0913.564.256
  E-mail:  adm_dm_ngoc@honda.com.vn
 8. Gas emission WG – Xử lý khí thải
  Mr. Le Van Ve
  Title: GR Department Manager
  Tel: 0915.298.120
  E-mail: prd_lv_ve@honda.com.vn
 9. EV EB project – Ban xe máy xe đạp điện
  Ms. Lo Kim Thuan
  Title: PPL Dept Manager
  Tel: 0915.298.020
  E-mail: adm_lk_thuan@honda.com.vn
 10. Intellectual property – Ban sở hữu trí tuệ
  Ms. Dai Kha Quynh
  Title: Legal Department Manager
  Tel: 0967.382.278
  E-mail: quynh.daikha@piaggio.com.vn
 11. Policy – Ban chính sách
  Mr. Le Van Ve
  Title: GR Department Manager
  Tel: 0915.298.120
  E-mail: prd_lv_ve@honda.com.vn