Mẫu đăng ký về việc nghiên cứu tăng cường ATGT cho người sử dụng xe máy

QUỸ NGHIÊN CỨU AN TOÀN GIAO THÔNG XE MÁY

MẪU ĐĂNG KÝ

1. Tên tổ chức/cá nhân:

2. Loại hình tổ chức (đại học, viện, doanh nghiệp tư nhân, nếu là cá nhân không cần điền thông tin này):

3. Địa chỉ liên hệ

– Tên

– Chức danh

– Địa chỉ

– Email

– Điện thoại

– Web

4. Kinh phí

5. Thời gian thực hiện

6. Tên nghiên cứu (tối đa 20 từ)

7. Mục tiêu nghiên cứu (tối đa 300 từ)

8. Các vấn đề sẽ được giải quyết trong nghiên cứu (tối đa 300 từ)

9. Phương pháp thực hiện nghiên cứu (tối đa 300 từ)

10. Các nghiên cứu có liên quan trước đây mà cá nhân/tổ chức đã thực hiện (tối đa 300 từ)